RODO (polityka prywatności)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

2. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA WIARA I ŻYCIE z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Małej Łąki 17 m. 17, 02-793 Warszawa, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000776344 (dalej: Fundacja lub Administrator). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez mail: .

3. Państwa dane są przetwarzane w celu:

3.1 Podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawą prawną jest art. 6. ust. 1. lit. b) RODO),

3.2 Realizacji ciążących na administratorze obowiązków, Gdzie podstawą prawną jest art. 6. ust. 1. lit. c) RODO oraz przepisy odpowiednich ustaw, a które to obowiązki dotyczą:

3.2.1 realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, W której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6. ust. 1. lit. f) RODO), a są to następujące działania:

3.2.2 działanie analityczne (dobór treści, wiadomości do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych teksów w oparciu o Państwa uwagi, itp.);

3.2.3 cele archiwalne (dowodowe) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;

3.2.4 ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

3.2.5 kontakt w sprawach organizacyjnych;

3.2.6 realizacja celów statutowych Fundacji;

3.2.7 przetwarzanie szczególnych kategorii danych,

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań statutowych Fundacji. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub do czasu odwołania przez Uczestnika, rodzica/opiekuna Uczestnika zgody na ich przetwarzanie, a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń.

6. Odbiorcami danych Osobowych mogą być Partnerzy Fundacji, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe, itp.)

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

7.1 prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;

7.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

7.3 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

7.4 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7.5 prawo do przenoszenia danych;

7.6 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

8.1 w chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzona przez Komisję Europejską, W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

8.2 Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

© 2019 • Fundacja Wiara i Życie • Wszelkie prawa zastrzeżone

Wciśnij Enter aby wyszukać
Wciśnij Enter aby wyszukać